ஓடு எயிட்ஸே ஓடு

என்னங்க
மார்கழி ஒன்று வந்தால்
“எயிட்ஸ்” என்று
உலகெங்கும் நினைவூட்டுறாங்களே…
எதுக்குத் தெரியுமா?
“ஓடு எயிட்ஸே ஓடு” என்று
எயிட்ஸை விரட்டவாம்!
எந்தக் கடவுள் வந்தும்
“ஓடு எயிட்ஸே ஓடு” என்று
விரட்டினால் கூட
ஒழிக்க முடியாத எயிட்ஸை
ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற
ஒழுங்கில் வாழ்ந்தால் மட்டுமே
எயிட்ஸை நெருங்க விடாமல்
தடுக்கலாம் பாருங்கோ…
நெருங்காத எயிட்ஸை
விரட்டத் தேவை இல்லையே!
ஊசி மருந்து ஏற்றல்,
குருதி வழங்கல்,
இன்னும் பல வழிகளில்
தொற்றுக்களாய்
உடலுக்குள் ஊடுருவ முன்னரே
முற்காப்பு வழிகளை அறிந்தால்
எயிட்ஸை நெருங்க விடாமல்
பேணலாம் பாருங்கோ…
“ஓடு எயிட்ஸே ஓடு” என்று
விரட்டினால் கூட
ஒழிக்கமுடியாத எயிட்ஸை
நாங்கள் தான்
முற்காப்புடனும் ஒழுக்கத்துடனும்
எயிட்ஸை நெருங்க விடாமல்
வாழ வேண்டுமே…
நெருங்காத எயிட்ஸை
விரட்டத் தேவை இல்லையே!

 

Advertisements

பின்னூட்டங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது.