மகிழ்ச்சியற்ற கவலையும் சோர்வும் நிறைந்த உணர்வா? மனச்சோர்வு

மருத்துவர் முருகானந்தன் அவர்களின் ஆய்வினத் தாங்கள் படிப்பதனால் மனச் சோர்வு பற்றிய தெளிவைப் பெற்றுக்கொள்ளாம்.

சிறந்த வழிகாட்டல்.

 

மகிழ்ச்சியற்ற கவலையும் சோர்வும் நிறைந்த உணர்வா? மனச்சோர்வு.

via மகிழ்ச்சியற்ற கவலையும் சோர்வும் நிறைந்த உணர்வா? மனச்சோர்வு.

பின்னூட்டங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது.