எச்சூழலில் நிறைவான பாலியல் சுகம் கிடைக்கும்?

எப்படியாயினும் இளசுகள் தவறான வழியைத் தெரிவு செய்யாமல் இருக்க, உங்கள் பதில் பதிலடியாக இருக்குமென நம்புகிறென். 10 தொடக்கம் 100 வரையான விளுக்காடுகளில் (வீதங்களில்) புள்ளி வழங்கலாம். முக்கியமாக எயிட்ஸ் பாதுகாப்புப் பற்றிக் கருத்திற் கொள்ள வேண்டும். கீழ்வரும் தரவுகளை வைத்து உங்கள் பதிலைத் தரலாம். புதிய கருத்துகளையும் தெரிவிக்கலாம்.

1. ‘ஒருவனுக்கு ஒருத்தி’ எனும் கோட்பாட்டுக்கு அமைய மணமுடித்த பின் நேர்மையாகக் கூடும் போது…

2. மணமுடிக்காமல் காதலித்துக் களவாகக் கூடும் போது…

3. மாற்றான் மனைவியோடு அல்லது மாற்றாள் கணவனோடு களவாகக் கூடும் போது…

4. சூழல் ஒத்துழைப்பில் அகப்பட்டவருடன் களவாகக் கூடும் போது…

5. உடலை விற்கும் தோழியோடு அல்லது உடலை விற்கும் தோழனோடு களவாகக் கூடும் போது…

6. ஒருவனை அல்லது ஒருத்தியைக் கடத்திச் சென்று பயமுறுத்திக் களவாகக் கூடும் போது…

பின்னூட்டங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது.