உங்கள் காதல் உளவியலைக் கூறுங்கள் பார்ப்போம்!

காதல் செய்வோர் உளவியல் தெரிந்திருந்தால் வெற்றி பெறலாம். அப்படியாயின், உங்கள் உளவியல் அறிவை வெளிப்படுத்த இப்பதிவைப் பாவிக்கவும். உங்கள் காதல் உளவியலை வெளிப்படுத்தத் தொடர்ந்து படியுங்கள்.

A; C ஐக் காதலித்துத் தோற்றவர்.
B; D ஐக் காதலித்துத் தோற்றவர்.
A; D ஐக் காதலிக்கத் தொடங்கினார்.
B; C ஐக் காதலிக்கத் தொடங்கினார்.
B; C இருவரது காதலும் வெற்றி பெற்றது.
A; D இருவரது காதலும் தோல்வி கண்டது.
A; D இருவரும் முதலில் காதலித்ததை மறைத்தமையால் தோல்வி கண்டனராம்.
B; C இருவரும் முதலில் காதலித்ததை வெளிப்படுத்தியமையால் வெற்றி பெற்றனராம்.

A, B, C, D ஆகியோரின் காதல் பிரிவு, காதல் தோல்வி, காதல் வெற்றி பற்றிய கருத்துகளைக் காதில் போட்டு, உங்களுக்குத் தெரிந்த காதல் உளவியல் அல்லது உளவியல் நோக்கிலான காதல் பற்றி விளக்குவீர்களா?

உங்களுக்கு உதவி தேவைப்படின் (https://mhcd7.wordpress.com/2013/04/28/%E0%AE%89%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%A8%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D/) “உளவியல் நோக்கில் காதல்” என்ற பதிவைப் பார்க்கலாம்.

பின்னூட்டங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது.