நீரிழிவால் வரும் பாலியல் தளர்வு

உடலில் குளுக்கோசின் அளவு மிதமிஞ்சிக் காணப்படும் நிலையே நீரிழிவு என்கிறோம். இந்நிலை சிலருக்குப் பாலியல் உறுப்புகளுடன் தொடர்புபடுகிறது. அதாவது, நீரிழிவால் உடலெங்கும் குருதி செல்லும் வேகம் குறைவாகக் காணப்படுவதால் பாலியல் தளர்வு ஏற்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக ஓர் ஆணுக்கு இந்நிலை வந்தமையால் பின்வரும் துயரங்களைச் சந்தித்தார்.

குருதியில் கூடிய குளுக்கோசின் மட்டம் காரணமாகச் சிறுநீருடன் மேலதீகக் குளுக்கோசு கலந்து வெளியேறுகிறது. இதனால் ஆணுறுப்பின் முன் வெளிற்றோல் வெடிப்புடனான புண் தோன்றிப் பாதிப்புறுகிறது. மனையாளுடன் உடலுறவு கூட மேற்கொள்ள முடியாத நிலை வருகிறது. பாலியல் உணர்ச்சி சிறிது சிறிதாகக் குறையத் தொடங்குகிறது. இறுதியில் செயற்கை வழிக் கருத்தரிப்புக்குக் கூட விந்தணுக்களைப் பெற முடியாத நிலை வருகிறது. இதனைப் போக்க நீரிழிவைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பதே ஒரே வழி!

எனவே, இவ்வாறு நீரிழிவால் பாதிப்புற்றவர்கள் எளிமையான நடைப்பயிற்சி, இலகுவான உடற்பயிற்சி, சீரான உணவுக் கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றுடன் மருத்துவரின் கண்காணிப்பிலும் இருப்பது நல்லது. நீரிழிவைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பின் இல்லறம் இனிதே இடம்பெற நெடுநாள் வாழலாமே!

பின்னூட்டங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது.